Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Wlodara
Wlodara
0936 8f86
Reposted from21gramow 21gramow viawszystkodupa wszystkodupa
Wlodara
Sztuka jest po to,aby pocieszyć,tych którzy są zniszczeni przez życie.
— Vincent Van Gogh
Reposted fromweightless weightless viawszystkodupa wszystkodupa
Wlodara
Reposted fromshakeme shakeme viacoeurina coeurina
Wlodara
Reposted frombesen besen viabeattman beattman
Wlodara
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viatoffifee toffifee
Wlodara
Reposted fromshakeme shakeme
Wlodara
3638 ba59
Reposted frompeper peper viatoffifee toffifee
Wlodara
Wlodara
7607 4528
Reposted fromverronique verronique viatoffifee toffifee
Wlodara
Wlodara
Wlodara
Wlodara
Reposted fromshakeme shakeme
Wlodara
0368 932a 500
Reposted fromhagis hagis viawszystkodupa wszystkodupa
0104 dced 500
Wlodara
Wlodara
1875 8265 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamoai moai
Wlodara
2887 d520
Reposted fromolbaria olbaria viarabarbarowy rabarbarowy
Wlodara
3851 f970 500
Reposted fromkarsina karsina viapredictableannie predictableannie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl