Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Wlodara
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatwice twice
1316 5afe 500
Reposted fromwestwood westwood viatwice twice
Wlodara
6283 3f61
Reposted fromMlleEni MlleEni viaskrzacik skrzacik
Wlodara
2518 639e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatoniewszystko toniewszystko
Wlodara
Z niektórych tragedii nie potrafimy się do końca otrząsnąć, ale ponieważ musimy żyć dalej, więc żyjemy. Część mnie jakby umarła, została zdruzgotana. Przeszłość wciąż mnie dusiła, ale miałam szczęście otaczać się ludźmi, którzy nie pozwolili mi zatonąć.
— Guillaume Musso
Reposted fromjesienzycia jesienzycia via2708 2708
Wlodara
Wlodara
4114 6d04
Reposted fromsassenach sassenach viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Wlodara
2728 65a0
Reposted fromretro-girl retro-girl viakhal khal
Wlodara
Wlodara
Pedro Rangel, Porto
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viaolalaa olalaa
7112 612b
Reposted fromtoudii73 toudii73 viaAmericanlover Americanlover
Wlodara
1035 e9e5
Reposted fromEkran Ekran viawarkocz warkocz
Wlodara
5953 1d9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viancmsp ncmsp
Wlodara
2046 76fb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakhal khal
5965 f164
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viacoeurina coeurina
Wlodara
Reposted fromshakeme shakeme
Wlodara
           
so no one told you life was gonna be this way...
Reposted fromfriends friends viarawwwr rawwwr
Wlodara
Reposted frombaskua baskua viabadblood badblood
Wlodara
4321 a332 500

Before Sunrise (1995)
Reposted fromiblameyou iblameyou viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl