Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Wlodara
2284 4fe1 500
Reposted fromczekoladowysen czekoladowysen
Wlodara
1407 9759 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadiedrunk diedrunk
Wlodara
Wlodara
Wlodara
5800 0e38 500
Reposted fromdusix dusix viaczekoladowysen czekoladowysen
Wlodara
7817 ed57 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatiredeveryday tiredeveryday
Wlodara
5957 1309
Reposted fromi-am-just-a-man i-am-just-a-man viabeattman beattman
Wlodara
Wlodara
Wlodara
4159 3f21
Reposted fromlittle-things little-things viaPoranny Poranny
Wlodara
5559 05ea 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaarwenan1 arwenan1
Wlodara
1832 2ee1
Reposted fromsarazation sarazation viaarwenan1 arwenan1
Wlodara
0077 a8c4
Reposted fromgarazowka garazowka viatoniewszystko toniewszystko
1511 df5b
Wlodara
2623 2fc6
Reposted fromthegirl thegirl viatoniewszystko toniewszystko
My heart is a thousand years old. I am not like other people.
Charles Bukowski, “Displaced.” 

(via mrsclarkkent)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaPoranny Poranny
Wlodara
1840 0d35
Reposted frommeem meem viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Wlodara
Co on może wiedzieć o tym, jak się spada, spada i spada. Tak długo, że przestaje się wierzyć już nie tylko w to, że można wspiąć się na górę, ale nawet w to, że w ogóle istnieje jakieś dno. W końcu człowiek przestaje czekać na uderzenie i godzi się z tym, że istnieje tylko spadanie, a jedyne urozmaicenie polega na tym, że czarne ściany studni stają się czasami szare, czasami tak cienkie, że widać poza nimi ruch i kolor. Ale to się zdarza bardzo rzadko. Prawie wcale.
— Zygmunt Miłoszewski - "Domofon"
Reposted fromIllara Illara via2708 2708
Wlodara
9043 8a97
Reposted fromretaliate retaliate viaviva-salvadore viva-salvadore
Wlodara
5002 6bdb
Reposted frompoppyseed poppyseed viatiredeveryday tiredeveryday
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl